Materiale

Placă permanentă – proiect cod SMIS 103698

Custodele ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii a finalizat montarea plăcii permanente
comuna Valea Ierii, județul Cluj | 14 octombrie 2021

EPMC Consulting SRL, în calitate de beneficiar de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, anunță finalizarea proiectului cod SMIS 103698 “Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” prin montarea plăcii permanente.

Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care ROSCI0263 Valea Ierii a fost declarată aria naturală protejată, menținerea stării de conservare favorabilă a acestora, precum și actualizarea bazei de informații referitoare la speciile și habitatele din sit sunt câteva din obiectivele proiectui implementat de EPMC Consulting, în perioada 1 noiembrie 2017 – 30 octombrie 2021.

Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 16 iulie 2021

În cadrul activităților de conștietizare din cadrul contractului de finanțare pentru proiectul Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii”- cod SMIS 103698, EPMC Consulting SRL a organizat la data de 16 iulie 2021 ultima sesiune de evenimente (sesiuni de educare în școlile din Valea Ierii și Băișoara și workshop-uri/seminarii informative cu reprezentanții mediului privat, de pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii): sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii, județul Cluj, la Centrul de Informare Turistică din comuna Valea Ierii, județul Cluj.

Scopul acestei sesiuni educative este creșterea nivelului de conștientizare pe teritoriul ariei naturale protejate și promovarea recoltării și valorificării corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc.).

Participanții la eveniment au fost din categoria culegătorilor de pe raza UAT Valea Ierii, a firmelor autorizate din domeniul culegerii și procesării produselor nelemnoase ale pădurii și oficiali din cadrul administrației locale.

Afișe evenimente de informare și conștientizare

Valea Ierii, județul Cluj | 2 aprilie 2019

Sesiune de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii, județul Cluj.

  Descarcă afiș pentru promovarea prin workshop-uri a recoltarea corespunzătoare a
produselor nelemnoase ale pădurii în ROSCI0263 Valea Ierii

Sesiune educativă pentru îmbunătățirea cunoștințelor de biodiversitate în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii, județul Cluj.

  Descarcă afiș pentru îmbunătățirea cunoștințelor de biodiversitate din ROSCI0263 Valea Ierii

Materiale de conștientizare ROSCI0263 Valea Ierii

Valea Ierii, județul Cluj | 31 martie 2019

În cadrul activităților de conștientizare pentru populația cu impact asupra conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii, EPMC Consulting a realizat 500 calendare de buzunar pentru aprovizionarea Centrului de Informare Turistică Valea Ierii, precum și pentru distribuire anuală la cele două sedii de primării din sit (Valea Ierii și Băișoara).

De asemenea, s-au realizat trei hărți de ansamblu a sitului Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii (format A0) care vor fi predate Centrului de Informare Turistică Valea ierii și reprezentanților primăriilor Băișoara și Valea Ierii. 100 hărți turistice pliabile vor ajunge și ele la sediul Centrului de Informare Turistică Valea Ierii.

Ghidul speciilor și habitatelor sitului de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii

Cluj-Napoca, județul Cluj | 5 noiembrie 2018

Obiectivele de conservare ale ROSCI0263 Valea Ierii sunt: lup Canis lupus*, urs Ursus arctos*, râs Lynx lynx, vidră Lutra lutra, triton comun transilvănean Lissotriton vulgaris ampelensis, buhai de baltă cu burta galbenă Bombina variegata, zglăvoc Cottus gobio, chișcar Eudontomyzon danfordi, moioagă Barbus meridionalis, rădașcă Lucanus cervus, fluture auriu Euphydryas aurinia și habitatele 6520 Fânețe montane, 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

Speciile și habitatele enumerate în formularul standard al ROSCI0263 Valea Ierii, varianta actualizată, au suferit și ele schimbări de-a lungul modificărilor legislative prin care s-au stabilit și suprafețele, și din această cauză, o parte a lor se află în formularul standard, dar nu se găsesc și în Planul de management. Printre aceste specii și habitate există și specii prioritare la nivelul Uniunii Europene.

Aria naturală protejată Valea Ierii a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Geografic, situl Valea Ierii din județul Cluj este situat în Masivul Muntele Mare (parte a Munţilor Gilău-Muntele Mare) în partea nord-estică a Munţilor Apuseni, la contactul acestora cu Depresiunea Transilvaniei. El reprezintă versantul nord-estic al Masivului Muntele Mare, fiind extins în lungul văilor Iarei şi Şoimului ce îşi au izvoarele sub vârful Muntele Mare.

EPMC Consulting este custodele acestui sit Natura 2000 din anul 2016.

Asigurarea conservării speciilor și habitatelor în ROSCI0263 Valea Ierii prin montare de panouri de informare a importanței și rolului zonelor umede și a speciilor de amfibieni, de bariere, țăruși și panouri de avertizare

Custodele ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii a finalizat montarea panourilor de semnalizare a sitului Natura 2000 și a plăcuțelor de avertizare
comuna Valea Ierii, județul Cluj | 31 octombrie 2018

Situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii:

  • este situat în întregime pe teritoriul judeţului Cluj, în regiunea Nord-Vest, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Valea Ierii și Băișoara (Băișoara 12%, Valea Ierii (33%);
  • are o suprafaţă de 6289 ha, conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat în anul 2016; – este reprezentat, în teren, în proporţii ridicate, de păduri de foioase, amestec de foioase și conifere și păduri de conifere;
  • a fost declarat sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare;
  • este parte componentă a masivului Gilău-Muntele Mare, în cadrul Munţilor Apuseni;
  • printre obiectivele de conservare se numără mamifere: lup (Canis lupus*), urs (Ursus arctos*), râs (Lynx lynx), vidră (Lutra lutra); – alte specii protejata în Valea Ierii sunt amfibienii – triton comun transilvănean (Triturus /Lissotriton vulgaris ampelensis), buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), zglăvoc (Cottus gobio)(, chișcar Eudontomyzon danfordi), moioagă (Barbus meridionalis), rădașcă (Lucanus cervus), fluture auriu (Euphydryas aurinia);
  • de asemenea, sunt protejate habitatele: 6520 Fâneţe montane, 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (SymphytoFagion) și 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

Panourile de informare, de limitare a accesului, barierele și țărușii au rolul de a semnala zonele protejate pentru conservarea speciilor protejate de amfibieni: broasca roșie de munte, izvorașul de baltă cu burta galbenă, broasca rugoasă brună, tritonul comun transilvan și Salamandra.

Montarea de bariere pentru conservarea biodiversității în ROSCI0263 Valea Ierii

Custodele ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii a finalizat montarea de bariere
comuna Valea Ierii, județul Cluj | 20 septembrie 2018

Măsurile de conservare pentru care am montat barierele și țărușii sunt:

  • protecția zonelor umede folosite de speciile Bombina variegata și Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis pentru reproducere (bălți, pâraie, șanțuri de apă) și limitarea accesului auto în zonele cu bălți, în perioada de înmulțire a speciilor Bombina variegata și Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis,
  • Interzicerea circulației cu autovehicule, inclusiv de offroad în afara drumurilor publice pentru asigurarea zonelor de liniște în sit.

Montare panouri informative în Valea Ierii

Custodele ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii a finalizat montarea panourilor de semnalizare a sitului Natura 2000 și a plăcuțelor de avertizare
comuna Valea Ierii, județul Cluj | 31 iulie 2018

În luna iulie 2018 am fost în plin proces de montare de panouri și bariere de lemn pentru avertizarea turiștilor și a localnicilor privind faptul că se află într-o zonă protejată care trebuie să rămână exact așa: protejată.

Custodele a montat primele panouri, anume 4 panouri cu informații despre aria naturală protejată, cu rolul de a averitiza populația depre exitența unei arii naturale protejate, precum și peste 20 de plăcuțe de avertizare cu mesaje diverse: de păstrare a zonei liniștii, de interzicere a focului, de păstrare a curățeniei, de avertizare monitorizare video.

De asemenea, s-au realizat panourile de tip rutier cu rol de avertizare pentru amfibieni, ele vor fi amplasate în locurile strabilite prin planul de acțiuni, pe parcursul lunii septembrie 2018.

Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care Valea Ierii a fost declarată aria naturală protejată, menținerea stării de conservare favorabilă a acestora, precum și actualizarea bazei de informații referitoare la speciile și habitatele din situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii sunt câteva din obiectivele proiectui implementat de custodele EPMC Consulting, în conformitate cu prevederile Planul de Management.

Planul de management a fost elaborat în cadrul proiectului SINCRON – Sistem Integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000, finanțat de Programul Operaţional Mediu – Axa prioritară 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, având ca beneficiar Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

EPMC Consulting este custodele acestui sit Natura 2000 din anul 2016.

Workshop nr. 1

Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii
comuna Valea Ierii, județul Cluj | 27 iunie 2018

Panou temporar – Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Custodele ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii a finalizat montarea panourilor temporare
comuna Valea Ierii, județul Cluj | 3 martie 2018

În luna iulie 2018 am fost în plin proces de montare de panouri și bariere de lemn pentru avertizarea turiștilor și a localnicilor privind faptul că se află într-o zonă protejată care trebuie să rămână exact așa: protejată.

Custodele a montat primele panouri, anume 4 panouri cu informații despre aria naturală protejată, cu rolul de a averitiza populația depre exitența unei arii naturale protejate, precum și peste 20 de plăcuțe de avertizare cu mesaje diverse: de păstrare a zonei liniștii, de interzicere a focului, de păstrare a curățeniei, de avertizare monitorizare video.

De asemenea, s-au realizat panourile de tip rutier cu rol de avertizare pentru amfibieni, ele vor fi amplasate în locurile strabilite prin planul de acțiuni, pe parcursul lunii septembrie 2018.

Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care Valea Ierii a fost declarată aria naturală protejată, menținerea stării de conservare favorabilă a acestora, precum și actualizarea bazei de informații referitoare la speciile și habitatele din situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii sunt câteva din obiectivele proiectui implementat de custodele EPMC Consulting, în conformitate cu prevederile Planul de Management.

Planul de management a fost elaborat în cadrul proiectului SINCRON – Sistem Integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000, finanțat de Programul Operaţional Mediu – Axa prioritară 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, având ca beneficiar Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

EPMC Consulting este custodele acestui sit Natura 2000 din anul 2016.