Activități

Subactivități OS1

Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora, în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii.

 • 1.1 Asigurarea zonelor de liniște necesare speciilor lup Canis lupus, urs Ursus arctos și râs Lynx lynx în zona Șoimu-Budureasa (1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 din planul de acțiuni)
 • 1.2 Evitarea pagubelor produse de speciile Canis lupus, Ursus arctos și Lynx lynx prin adoptarea unor măsuri preventive la stâne, gospodăriri (1.1.3, 1.2.3, 1.3.2 din planul de acțiuni)
 • 1.3 Gestionarea rațională a bazei trofice reprezentate de ierbivorele sălbatice prin menținerea unui efectiv optim precum și păstrarea locului de hrănire a acestora (1.1.4, 1.2.4, 1.3.3 din planul de acțiuni)
 • 1.4 Activități de prevenire și combatere a braconajului și monitorizarea activităților de vânătoare (1.1.7, 1.2.7, 1.3.6 din planul de acțiuni) și eliminarea braconajului piscicol și controlul activităților de vânătoare (1.4.2 din planul de acțiuni)
 • 1.5 Gestionarea rațională a bazei trofice reprezentate de diverse specii de pești, amfibieni și mamifere mici (1.4.5 din planul de acțiuni)
 • 1.6 Protecția zonelor umede folosite de speciile Bombina variegata și Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis pentru reproducere (bălți, pâraie, șanțuri cu apă) (1.5.1, 1.6.1 din planul de acțiuni) și limitarea accesului auto în zonele cu bălți, în perioada de înmulțire a speciilor Bombina variegata și Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis (1.5.4, 1.6.4 din planul de acțiuni)
 • 1.7 Asigurarea stării bune a corpurilor de apă din punct de vedere chimic și ecologic pentru specia zglăvoc Cottus gobio (1.7.3 din planul de acțiuni)
 • 1.8 Menținerea suprafeței habitatului 6520 Fânețe montane (1.11.1 din planul de acțiuni)
 • 1.9 Interzicerea depășirii încărcăturii suprafeței pășunabile pe unitate de vită mare (1.11.3 din planul de acțiuni)
 • 1.10 Interzicerea circulației cu autovehicule, inclusiv de offroad în afara drumurilor publice (1.11.6 din planul de acțiuni)
 • 1.11 Realizarea și instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidențierea limitelor sitului (3.2.1 din planul de acțiuni)
 • 1.12 Reglementarea activităților de colectare plante medicinale, ciuperci, fructe de pădure sau alte activități similare (1.9.12, 1.10.12, 1.12.12, 1.13.11, 1.15.11 din planul de acțiuni).

Subactivități OS2

Actualizarea bazei de informații referitoare la speciile și habitatele din situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii, pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

 • 2.1 Actualizarea inventarelor (evaluare detaliată) pentru speciile de floră și faună și pentru habitatele de interes conservativ (2.1 din planul de acțiuni)
 • 2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare pentru speciile Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, Lutra lutra, Bombina variegata, Triturus vulgaris ampelensis, Cottus gobio, Lucanus cervus (2.3 din planul de acțiuni)
 • 2.3 Realizarea monitorizării habitatelor 9110, 9130, 9170, 91E0*, 9410, 6520, 91V0 (2.4 din planul de acțiuni).

Subactivități OS3

Creşterea nivelului de conștientizare pentru grupurile interesate care au ca impact conservarea biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii.

 • 3.1 Realizarea de acțiuni cu caracter educativ și de învățare activă în colaborare cu școlile din zona ariei protejate și din apropiere (4.1.1 din planul de acțiuni)
 • 3.2 Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată (broșuri, pliante, postere, cărți și alte asemenea) și realizarea de publicații de promovare a valorilor naturale și culturale (4.1.2 și 6.1.1 din planul de acțiuni)
 • 3.3 Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate (4.1.3 din planul de acțiuni)
 • 3.4 Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate și realizarea de panouri educative (4.1.4 și 4.1.5 din planul de acțiuni)
 • 3.5 Realizarea siglei ariei naturale protejate și acordarea dreptului de utilizare a acesteia prin încheierea de contracte pe baza regulamentului (5.5.1 și 5.5.2 din planul de acțiuni)
 • 3.6 Promovarea recoltării și valorificării corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale și alte asemenea) (5.1.2 din planul de acțiuni)
 • 3.7 Elemente obligatorii de informare și publicitate.

Subactivități OS4

Întărirea capacității administrative a custodelui ariei naturale protejate.

 • 4.1 Dotarea custodelui pentru implementarea planului de management aprobat, derularea custodiei și monitorizarea stării de conservare
 • 4.2 Desfășurarea cursurilor de instruire necesare (3.8.2)