Rezultate așteptate

N

Inventar

Inventar al vizuinelor și a bârloagelor folosite de canivorele mari; zone de liniște delimitate și marcate în teren; starea de conservare a speciilor Ursus arctos, Canis lupus și Lynx lynx îmbunătăţită de la U1 nefavorabilă-neadecvată, la FV favorabilă

N

Inventar al efectivelor

Inventar al efectivelor de ierbivore (căprioară Capreolus capreolus, cerb Cervus elaphus, mistreţ Sus scrofa) cu informaţii privind starea de conservare și tendinţa de evoluţie a speciilor; efectiv optim de ierbivore sălbatice pe teritoriul sitului; stare de conservare îmbunătăţită a ierbivorelor și indirect îmbunătăţită a speciilor Ursus arctos, Canis lupus și Lynx lynx, îmbunătăţită de la U1 nefavorabilă – neadecvată, la FV – favorabilă

N

Studiu

Studiu privind numărul cazurilor și rata de braconaj cinegetic și piscicol care afectează starea de conservare a speciilor pentru care a fost desemnat situl sau care afectează indirect starea de conservare; stare de conservare îmbunătăţită pentru speciilor Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx și Cottus gobio de la U1 nefavorabilă-neadecvată la FV favorabilă

N

Studiu

Studiu privind rata de braconaj pisciol și al speciilor de interes comunitar de amfibieni, pentru care este interzisă recoltarea, capturarea și comercializarea; stare de conservare favorabilă menţinută a speciilor de pești, amfibieni, de interes comunitar

N

Protejarea bălţilor

Protejarea bălţilor și a zonelor umede pe întreaga durată a proiectului; limitarea accesului în perioada de reproducere, în zona bălţilor folosite în timpul aglomerărilor; menţinerea stării de conservare FV favorabilă a speciilor Bombina variegata și Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis, prin montarea de: panouri de avertizare, de informare și montarea de ţăruși pentru delimitarea zonelor umede și a bălţilor importante și de bariere pentru limitarea accesului

N

Rapoarte

Rapoarte privind evaluarea calităţii apei din punct de vedere fizico-chimic efectuate utilizând instrumente specifice (trusă analiză chimică a apei, pH metru)

N

Inventar

Inventar al stânelor și animalelor de pe teritoriul sitului ROSCI0263 Valea Ierii; stare de conservare favorabilă a habitatului 6520 Fâneţe montane menţinută

N

Montarea de bariere

Montarea de bariere pentru limitarea circulaţiei pe drumurile forestiere și pentru interzicerea accesului în pădure, în afara drumurilor; scăderea nivelului de stres asupra faunei de pe teritoriul sitului ROSCI0263 Valea Ierii; asigurarea perioadei de vegetaţie a habitatelor fără deranj

N

Montarea de panouri

Montarea unor panouri de evidenţiere a limitelor sitului, în punctele de acces/popas

N

Eliminare adăposturi improvizate

Adăposturi improvizate ale culegătorilor de produse nelemnoase eliminate

N

Inventar actualizat

Inventar actualizat al speciilor de floră și faună de pe teritoriul sitului vizat

N

Hărţi de distribuţie

Hărţi de distribuţie a speciilor de interes comunitar din sit

N

Inventar actualizat

Inventar actualizat al habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul sitului vizat

N

Hărţi de distribuţie

Hărţi de distribuţie a habitatelor de interes comunitar din sit

N

Raport

Raport privind monitorizarea stării de conservare a speciilor de pe teritoriul sitului de interes comunitar vizat

N

Raport

Raport privind monitorizarea stării de conservare a habitatelor de pe teritoriul sitului de interes comunitar vizat

N

Sesiuni de educare

Sesiuni de educare cu elevii din 4 școli primare și gimnaziale din comunele Băișoara și Valea Ierii

N

Materiale informative

Materiale informative și publicaţii de promovare

N

Website

1 website

N

Traseu de interpretare

Traseu de interpretare (potecă tematică) cu o lungime de aproximativ 9 km, prevăzute cu panouri informative cu informaţii generale legate de traseul tematic și cu panouri tematice pentru 11 specii și 7 habitate de interes comunitar

N

Siglă

1 siglă a ariei naturale protejate

N

Marcă înregistrată

Marcă înregistrată OSIM și regulamentul de utilizare a mărcii

N

Ghid

Ghid privind modalităţile de recoltare și valorificare a fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale

N

Workshop-uri și seminarii

Workshop-uri și seminarii pe tema recoltării și valorificării fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale și a altor produse nelemnoase ale pădurii

N

Cursuri de perfecționare

Cursuri de perfecționare GIS și managementul ariilor protejate